Ацаев Саид

ЛIэныгъэм уезыгъэгупсыс ущие 

Къэсынущ, щхьэемыгугъу, уэри  «нежьэ»

къыщыбжаIэну  сыхьэтыр 

Алыхьым  и   унафэм   фIэмыкI   

ХьэзрэIил  мелыIычышхуэр  

ныпхуеблэгъэнущ.

Къуэши, ныбжьэгъуи  ищIэкъым абы 

И  чэзум   хихынущ уи псэр

Iэнэ  узэдакIэ  упежьэу   щытми,  

Зихъуэжынукъым зыми.

ЛъэIуми    щытхъуми   хуэ-дэгущ, тIу  ищIкъым  Тхьэм  и  псалъэр   

Уи  лъэпкъ   ехьэжьами    хуиIуэхуIакъым, ухэтми  едэ.

Жьыри  щIэри  и  зэхуэдэщ. 

ГущIэгъумрэ  хьэзабымрэ  щиугуэшкIэ, 

Къулейри  тхьэмыщкIэри,  лъэщри   тIасхъэри  зыщ  абы и дежкIэ.   

Уэ  сыту шынагъуэ  а  сыхьэтыр! 

Сыту  хьэлъэ,   иужь  бэуэгъуэр,

Къеламрэ  бэлыхь  хэхуамрэ  щызэхэкIынур! 

Уэ  Iэмал зимыIэ кIэух! 

Къэгъазэ зимыIэ лIэныгъэ!

Алыхьым   и  гущIэгъум  дыхэнмэ, 

Сыту   гужьеигъуэ  мы  дызыхуэкIуэр! 

Сыту   щIыпIэ  жыжьэ, унэсыху  ущIэгузэвэн  защIэу!

Уэ  игъащIэкIэ   дыкъызыщIэмыкIыжыфыну  щIэхIэпIэ!

Сыту сытхьэмыщкIэIуэ, сыту мащIэIуэ   си  гъуэмылэр!

Сытуи  сыхузэмыпэщрэ  сэ  мы  гъуэгуанэ  кIыхьым! 

Къуэшхэми    шыпхъухэми   уабгынащ,

Дапщэщ  уэ  гу  быдэм   зыкъыщыпщIэжынур? 

Уи  пэ  ищахэм   фарзыр  ягъэзэщIакIэщ 

Уэ  игъащIэкIи  мыбы  ущаIыгъыну? 

ЛIахэмрэ  яукIахэмрэ  уатопсэлъыхь,  

Уи  ежьэжыгъуэр  зэи   къэмысын  хуэдэ.

Нэмэз   щIыгъуэр  уэшхыу  къепсэпсауэри  теужащ

ЛIэныгъэр  уигу  къимыгъэкIыххэу.     

УкъыхэмыщтыкIыу   упсэуну  ухуейт,   псае   цIыкIу,   

Ауэ  уи  къарур  унэным тебухэмэ,  

Мащэм  зыгуэр щыбгъуэтыжыну?

  

Хабзэ   къежьэхэм   узэрифIэщкIэ  уахуопщылI 

Алыхьталэм   игъэувахэр  къыпфIэIуэхукъым  

Иблис  и  гъуэгухэм  пфIэфIу  урижэкIэ 

ЛIыкIуэ  лъапIэм  и  ныпым   ущIагъэувэну? 

ШейтIан-бийм  и  унафэхэр   жану   бгъэзащIэкIэ, 

Бегъымбар  дыщэр   арэзы   къыпхуэхъуну? 

ПцIыхурэ  зыгуэр, уи  пIэкIэ  щIым  щIэхьэу 

ЛIэныгъэм  и  гуащIэм  еIубыну? 

Е, уи  пIалъэр  къэсмэ,   унафэр  ихъуэжу  

Уи  чэзум   мащэм   игъуэлъхьэну?

Уэ   пхуэдэу  гъащIэм  итхьэкъуа  дапщэм   

Я   хъуэпсапIэхэм  я  ажалыр  къытежа?

Iыхьлыри   благъэри   къакIэлъыгуIэу, 

Хьэзаб   фIэкIа   щамыгъуэтыну   кхъэм  дапщэ  ирахьэха? 

 Иджы, Мункэррэ Нэкиррэ  къыщIохьэ, 

«Хэт  уи  тхьэр?»  жаIэри  урахухь

 Жэуап  пхуэмытмэ,   псэухэр   къакIуэу  къыбдэIэпыкъуну? 

Мащэ шынагъуэм  уикъузын  щIидзэмэ,

Дэтхэнэ  къуэшра    бэлыхьыр   пщхьэщызыхынур? 

Мы  дуней  щIэращIэм  ущыхэкIыжкIэ 

ЗыкъыпщIигъэкъуэну  узыщыгугъIа?  

  

Дауэ  ущIэгъуэлъхьэну  щIы  фIыцIэм

Уи  пIэ  щабэм  укъыхэкIыу?

 

Пэш   Iэхуитлъэхуитхэм   уесауэ  

ПIэщхьагъ   тынш   пхуэхъуну   пIэрэ  мывэр?  

Упсэуху  къежьэм  я  нэхъыфIыр  зыкIэрыплъхьащ, 

Iэщхьэ   зыпымыт   джанэри   уэкIуну? 

Щыхь   куцIымрэ   фо   цIынэмрэ   хэтхъыкIам

ХьэпIацIэхэм  зебгъэшхынкIэ сыт уи лIыгъэ? 

ХеящIэ  пхъашэм  и  пащхьэ  ущихьэкIэ

Лей  хъунукъым  уи  щэныфIагъыр.

ГъащIэ  кIэухыншэм  и   губгъуэу  щыт  мы  дунейм

И  уасэр   абы  къыщыбжаIэнущ.

Упсэуху  пщIауэ  хъуар  къызэрапщытэу 

УзищIыс   дыдэр   плъагъужынущ.   

ДунеягъэкIэ   блэжьахэр   къашэча  нэужь, 

ЦIэуэ  пхуэфащэри  зэхэпхынущ.  

Рышачэ   ткIийр   щышачэкIэ

Щхьэпэн  къыпхуэхъунущ  уи  нэмэзхэр.

Алыхьыр   зэрызакъуэр    хьэкъ   пщыхъумэ 

Уехъуэпсэжынущ   Iиманым   и   къабзагъым.  

Суннэм  и  Iыхьлыр  зэрехъулIар  плъагъумэ, 

«ЩIэрыщIэу  сыпсэужащэрэт!»  жыпIэнущ.

Мэхьшэрым  узэрынэсу  пщIэншэу  пIэщIэкIа  гъащIэм

УгуIэурэ  ухуеIэбэкIыжынущ.  

Гуэныхьлэжь  чэфхэм  уабгъурыту  ухагъэкIуэтмэ,  

Хэт  игъэкъуэншэжын   уипкъ   тхьэмыщкIэм?

Ух  зимыIэ   гъэсыныпхъэу   къыхаха  гуартэр 

ГущIэгъум  щыгугъкIэ  къыхуэщхьэпэну?  

Жэхьэнмэм  къыщыкъуэлъэну  зыхуиухахэр  

ЛъаIуэ  щхьэкIэ  яутIыпщыжыну? 

 

Зыхомыхауэ   пIэрэ    лIа   нэужь   къэтэджыжахэм  я  хъыбар? 

КупщIэншэу   псэууэ    хьэзабым   хэхуэжахэм?

НэIусакъэ   уи    деж   гъащIэм  ириджэгухэм

ЖэхьэнмэкIэ    еджэу    унапIэ   хуагъэхьэзыру?  

СщIакъым  жыпIэу   уаIэщIэкIыну  ущогугъ 

Ауэ   ЛIыкIуэ    лъапIэр    къытхуагъэкIуакIэщ. 

КъигъэщIам  я  нэхъыфI   Мухьэммэд  Бегъымбарым

Шэрихьэтыр   къызэрытхуихьар   зэхэпхагъэххэщ. 

Абы  дызэрытетыну  щIыкIэри

ЩIэныгъэлIхэм  къызэрыджаIэрэ  мащIэ  щIа?

Iуэхугъуэ   къэс   щапхъэ  зэрыз  иIэжу 

Я  тхылъхэм  къыщратхэкIакъэ?

  

ИпщэкIи  ищхъэрэкIи   зыщыплъыхь  

ЩыIэкъым  зыщIыпIи  апхуэдэ  фIыгъуэ.

  

Дуней псор  ихъуреягъкIэ  къызэхэкIухь  

Абы   нэхъыфI  дин  бгъуэтмэ,  сэ  си  Iуэхущ!    

Мажусийхэми    дэуэдэпщэхэр   яIэщ

Зи,   я  акъыл  техуэкъым  Тхьэм и псалъэм.

«Алыхьым дину къыбгъэдэкIар ислъамырщ»

А аятыр  фIыгъуэу щыIэм я пщалъэкъэ!  

 

Хэт  зымыщIэр  зэгуэр дызэрылIэжынур? 

Удын  къелэжь  ар   къызыфIэмыIуэхум.

Зыри  игъащIэкIэ  зэрымыпсэунур  хьэкъщ 

Уи екIуэлIапIэр  умыцIыхуныр  къуаншагъэшхуэщ.  

 

СыхущIыхьакъым  жыпIэну  аракъэ?

Хъыбар удогъащIэ: гъэхьэзыр  уи  жэуапыр. 

«Ислъамым  сыхуеджакъым сэ»  жыбоIэ

КъэдаIуэ-тIэ,  гунэф, къыбгурызогъаIуэ.  

ЖеикIэи  зыгъэпсэхуыкIэи  пщыгъупщэжауэ, 

Хьэлэлри   хьэрэмри   уи  зэхуэдэу  

Уи  гум   зимыгъэнщIыжрэ  укIытэ  уи  нэгум  имылъу

Къыщыбджэдыхьым   щыгъуэ   ухущIыхьаи?! 

Укъызэрелыну  Iэмалхэр  зомыгъащIэмэ,  

А  уи  сату  щIыкIэмкIэ   укъинэнущ. 

Гупсысэныр  Iуэху  зэрыпхуэмыщIым  къыхэкIагъэнщ

Егъэлеяуэ   мылъкум  узэрыхуэпабгъэр.

  

Ахъшэ   щхъыщхъ   макъыр   къыздиIукI  лъэныкъуэм

ЗанщIэу  унэсыфу  дауэрэ  зебгъэса?  

 

Рекламэм  узэщIишэу  узрилъафэ  губгъуэм 

Къашыргъэу  зыщебдзыхыу   хэт  и  акъылкIэ  уеса?   

Уи щIэблэм къахуэбгъэнэн зэхубохьэс

Хъункъэ  а  Iуэхум  узэрелIэлIар? 

Дапщэщ   уигу  къыщригъэкIуэнур 

Мы  улIэмэ   къыпщIэныжыну  мылъкум?

Тобэр  бгъэIэпхъуэу   мыпхуэдэу  ухьэулеину   

Алыхьым  и   гущIэгъумкIэ   укъигъэгугъа? 

Хьэрэмыр   жэщи   махуи   уи  Iэпэгъущ 

МафIэм  узэрыхэтыфын  къаруи  уиIэ? 

 

Алыхьыр  щабэщ,  сытри   пхуигъэгъунущ, пэжкъэ?

НтIэ,   щхьэзыфIэфIу  убгъэдэтыну  губзыгъагъэ? 

«ЦIыхум псори езытар Сэращ»

БжесIэм  и  щыхьэткъэ  а  аятыр? 

Нобэ  гъащIэм  къыпыпхым  къыпэкIуэу  

Нэху  зэрыщу  жэуап  ткIий  уагъэхьыжынущ.

«Абыхэм  къеупщIынущ»  къыщыбжаIэкIэ

Акъылыншагъэщ   къыпхуащIар  пщыгъупщэжыныр.

 

«Фэ фщыщ дэтхэнэ зыри  жэхьэнмэм щIэхьэнущ»

Дауэ   абы   къеджар   зэрымынэщхъеинур?  

Уэ  сыту  быдащэ  гур, сэр  дыдэм  шэчыншэу  сщIарэт

Ар  Алыхьым  и  пащхьэ  щыкъабзэу. 

«КъысхуэпщылIын  къудей  папщIэщ  сытри  къыщIэзгъэщIар»

Хэт  а  аятыр  зымыщIэр? 

Псае   щыкIам   зыкъыфIэщIыжын щимыгъэтрэ 

ФIыкIэ  сымыухмэ  сыунэхъуакъэ?    

Уигу къытщIэмыгъумэ,  ди Тхьэ ЛъапIэ,

Хэт  дэ  нэгъуэщI  дызэкIуэлIэжыну  диIэр?  

 

IэнэщIу сыкъыпхуэкIуами, сыуипщылIщ

Си  псэкIуэдхэр  къысхуэгъэгъуи

СыщIэгъэхьэ  мыкIуэдыжыну  хэщIапIэм!

 

Я Аллахь! СIэщIэщIахэм  сыхущIогъуэж, 

Сытым  ещхь  сэ  езым  си  псэукIэр? 

СыIэнэщIми,  Уи пащхьэ  Iэсэу  ситщи

Пэжым  сыхуэунэтI  си  псэр  щысIипхыжкIэ. 

Псае - нэфс