Уэрэдыжьхэр: тхыдэ

19I4 гъэм Германым къигъэхъеяуэ щыта Япэ Дунейпсо империалист зауэм адыгэхэри хэтащ, урыс пащтыхьыдзэм я гъусэу. Абы щыIауэ, псэууэ къелауэ къэзыгъэзэжахэм уэрэдитI къыздахьыжащ, абы щаусауэ. УэрэдитIым – зыр къэбэрдейуэ а зауэм хэтахэм яусащ, адрейр – шэрджэс абы щызэуахэм яусащ. Мыр къэбэрдейхэм яусарщ.

                                                                                   КъардэнгъущI Зырамыку

           

Герман зауэжьым кIуахэм я уэрэд

 

Къэбэрдеймэ, уэр, фи щIалэгъуалэр

А рэуи,  зэхуосыр.

ЗэщIошасэри Налшык къалэжьым ныдокI.

ЗэхагъэкIри къэбэрдей лIыщхьэр къахоплъэ.

Дэ дызэплъыр къэбэрдей напэрщи – дохъумэ.

Къэралыжьым дрихъумакIуэти дыножьэ.

Къэралыжьти Австыр щIыналъэм дынохьэ.

ЩIыналъэу дэ дызэрыхьам батэр щагъэш.

Мышынэр шуупэхутэт – нахокI.

Къуэшрокъуэри фоч закъуэрыуэкIэ нахохьэ.

Австрышэри гъэмахуэ уэшхт – къыттохэ.

Дзэхушэри и куэпкъыщхьитIым и лысщ.

ЩIымахуэри лъэгуажьэ уэст – доубэ.