Усэхэр

                                                        Гугъуэт Заремэ

Нэмэз щыгъэ

                                           Си анэшхуэ Мырзэкъан Мэрьян и фэеплъу…

Егъажэ нанэ нэмэз щыгъэ,

МазэщIэ исщи, тхьэ йолъэIу.

Имыхур нанэ и гум гугъэрщ,

Сыхьэтым къылъыс гъуэгур екIу.

 

Сыхьэтым ещIэ: жэщ уэздыгъэм

И пIалъэр зэкIэ щхьэщыкIынщ.

И нэкIум нанэ къощыр жьыгъэ…

ПIэ лъапэм нэху сыкъыщекIынщ.

 

Зэгуэрым уафэм щабзыщIахэм

ХищIыкIыу нанэ сэ къысфIощI.

ГуфIэгъуэу, гуауэу илъэгъуахэр

И нэкIу лэдэххэм, мис, къыхощ.

 

Егъажэ нанэ нэмэз щыгъэ,

И бынхэм я цIэр и бзэм пылъщ.

«Мо уафэм,- жи,- къеха фIыцIагъэр

Ди гущIэм илъщ, ар ди псэм хэлъщ»…

 

Согъажэ, нанэ нэмэз щыгъэу

ПIэ лъапэм къысхутыринар.

Сэ сфIощIыр уафэм жэщ уэздыгъэр

Си нанэм щыхупагъэна.

23.02.20I5.