Узбек усыгъэ

Iууэйси               

                    * * *

ЗэрыгъэфIэным   узу  хузепхьахэм  уахоплъэ  кIыхьу

Уэ   узылъыхъуэ  щэхур  гупсэхугъуэ  щыхъужыр  усэрщ.

 

Гур  умыгъэгъут, си Iэпкълъэпкъ, - уи лъапсэм и тепщэ закъуэр

Хахуэм  и  дежкIэ  зыри  щIэхъумакъым,   хуэхьынущ  сытри.

 

Гъуэгу  пхэнжкIэ  псалъэм  иунэтIмэ,  пэжырщ  ямыгъэпэжыр

Бэлыхьым IэщIэкIам еупщIи  къащIэ  бзэм  къимыIуатэр.

 

НысащIэм  хуэдэу  щтэIэщтаблэщ   гуауэр - зызгъэпсэхужкъым

Налмэсу  си  бзэ  IэфIым  и  аркъэнщи  сошэщI  щIагъыбзэр.

 

Зигу иудам  и  фIэщ  сыт  пхуэщIыжынур - си хамэщ цIыхухэр

Iэпхлъэпхыу  гъуэгу техьам  сыт и  бэкъуэкIэ - солъэпэрапэ.

 

Тхыгъэр  соух   нэсащи  едзыгъуиблыр,    ныбжьэгъуу сиIэ, 

ГугъапIэу   къысхуэнэжыр   уи  сатырхэу  гу  къабзэ  тыгъэрщ.  

 

Хьиса  къэпсалъэ  гущэмэ,  Iууэйси  къэтэджыжынут

уи   усэхэм   фIэкIа   ар  гъащIэщIэкIэ  зыщыгугъIакъым.

   

                                           * * *

Ихъуреягъыр  итхьэкъуныр  а  зи  гур  мывэм  и  кIэнджэгущ

ЗыхищIэм  делэ  ихъукIыныр   сигу    мызэгъэжым  и  кIэнджэгущ.

 

Дэтхэнэ  зыри  еIубынущ  кIэух  зимыIэжыну гъащIэм

Абдеж   уи  псапэр пхуримыкъуу  утыку  къинэныр  мыкIэнджэгу. 

 

ГъащIэм  и  уасэр зыгурыIуэм  налкъутналмэсу  ихъумэнти

Налкъутналмэсым  хуэдэу  нэпсхэр  егъэжэхыныр си кIэнджэгущ.

 

МымелыIычу пIэрэ  згъафIэр,  е цIыху,  хьэмэ  нэщыпхъуэзехьэ

ПщылI  пэжхэм  ягу ириджэгуныр  сыт щыгъуи  хъанхэм   я  кIэнджэгущ. 

 

Уа  Iууэйси! Уи  гум  и  щэхухэр  уэ  хуумыIуатэ   фIыуэ плъагъум

УхьэщIэм – хьэщIэу  щыт, ар гугъукъым,  узэрытеун кIэнджэгущ.