Поль Валери

 

Купхъхэр          

Къызэгуэчу... къызэгуэчын къудейуэ

купхъхэр

Я кIанэхэр къракIуту, къракIутын

къудейуэ,

Гупщысэм  къызэгуич  натIэми   ерейти

Дунейм  зыреплъ  щхьэгъубжэхэм и Iупхъуэм къыдэщу. 

Фи напIэр хуэвгъалIэу, купхъхэ, дыгъэм фыпэрыувэмэ,

Лэжьэным хэлъ щхьэIэтым фэри фыдихьэхынущ.

Къэдабэ Iупхъуэхэр къэгъэчэн

Къэкъутэн лэжьыгъэм.

 

ИтIанэ ардыдэу, купхъыфэ  быдэ, дыщэ теплъэр

Гупщысэм и Iэпщэ мышыжым къызэгуич натIэу

къызэгуэчынщи кърипхъынщ и асу налкъут налмэсыр.

 

Уа мы нэхур къызыхидз къэкъутэкIэхэ!

Щэхубзэрэ нэрымылъагъуу фи зэхэлъыкIэм

ЗыхызегъащIэ зи щэху къэзумыса щыIэкIэ гуэрэ.                                                   

                                         НафIэ бзу

Амал зымыт бзу! Уджащ умувыIэу жэщыр зи кIыхьагъым

Нэху щыху вагъуэр уэшхыу ибгъэшхащ уэгум.

ЩIэдэIукIэ зыщыгъэнщIыгъуейм и Iуащхьэ махуэ дыгъэм

А уи губжь щабэмкIэ сыдэпхыурэ сыкъепхьэхыжащ.

 

Псэр уIэгъей хъуакIэт, къытхуиухахэрщи пIэимыкIт

ЗылъэIэса псор илыгъуэт, яжьэуэ игъэщащэт…

Уа, лъагэным и макъ, сэру сэр дыдэм си макъ!

 

Нэхулъэм, зы махуэ дахэкIей и нэкIу къыхещIыкI жьауэм,

Ауэ  махуэр  теплъэгъуэ  къудейщ, нэгъуэщIкъым, мыбы адкIэ,

Куэд щIащ  абы  сэ  си  деж  пщIэ  зырыщимыIэжрэ.

 

НэкIу зимыIэж махуэр сыт ищIыс, сытым ещхь?

ЗымикI…! И гупэр жэщым хуигъэзащ си псэм

Хуэмеиж кIэху къищIми, махуэ щIэрыпсми.                                             

 

       ЗэзыдзэкIар Гуащокъуэ Абдулщ