Вели Орхан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗэзыдзэкIар

Бабыгу Эргунщ

НЫП

Ей, мы зауэ утыкум

И лъыр си Iэгум изрэ

И щхьэр си пкъы щIагъым щIэлъу,

И куэр си гущIыIум илъу

Псэ итауэ жей цIыху, си къуэш…

Уи цIэ зэрызмыщIэм хуэду

Уи гуэныхьри сщIэркъым.

ТIури зы дзэм дыщыщкIи хъунущ

Биидзэм уащыщыуи къэхъунущ.

Хэт ищIэрэ, сыкъэпцIыхункIи мэхъу.

Сэращ ар;

Истамбыл уэрэдыжьхэр къыщыришу

КхъухьлъатэкIэ Гамбург къыщыраудыхар.

Магино дэж уIэгъэ щыхъу

Атина дэж мэжэлIалIэм ихьар,

Е сингапур гъэру бийм IэщIыхьар.

Сэращ ар ...

Си насыпыр сэракъым зытхар

Ара пэтми сощIэ ар тхуэзытхахэм хуэдиз

Марожнэм IэфIу щIэлъыр

Музикэм гукъыдэжу хэлъыр.

ЦIэрыIуэ ухъуным къарууэ бгъэдэлъыр.

Уэри фIыгъуэ гуэрхэм ущыгъуазэщ, сощIэ

Шей пщтыр - хьэлыгъуанэ

Уи пкъыр къэзыгъэхуабэ цакуэ Iувым нэмыщIи...

Шхын IэфI, бжэндэхъу гъэжьа.

Виски нэхъыфIым щыщу зы бжьэ,

Е укъикъутэу фащэ дахэ.

Илъэс тIощI епхьэкIа лэжьыгъэм

Зы шэ хуэдизщ уасэу иIэр.

ГъащIэм,

Хъарков идэж щыщIеддзэнурат ди натIэ итхари

Ари зэфIомыгъэщI...

Дэ зы нып къэтхьащи мыбы нэс

АдэкIи нэгъуэщIхэм нырахьэс.

мы дунеижьым икIэм икIэжым

МелардитIщ дызэрыхъур

Дауэ мыхъуми псори дызэроцIыхур…