Гъусэ сщIыуэ есшэжьа си гъуэгур

Лермонтов Михаил

ЗэзыдзэкIар Бемырзэ Зурабщ

* * *

Гъусэ сщIыуэ есшэжьа си гъуэгур

Мывэ джафэу пшагъуэм пхолыдыкI,

Жэщыр уэмщ. Хоплъызэр къумыр уэгум,

Вагъуэхэр уэршэру сщхьэщосыкI.

Телъыджащэ уафэр и тепIэну

Нэхупс къащхъуэм хожеикI дунейр…

АтIэ, сыт гугъумыгъу зэхэзещхъуэну

Къыстехьэлъэу, нобэ сызыхуейр?

Сыпэплъэжкъым зыкIи сэ мы гъащIэм,

СхублэкIами сыхущIемыгъуэж;

Зы тыншыгъуэ хуиту зыхезгъащIэу

Псэр згъэщхьэукъуэну сыхуозэш.

Арми, ахърэт жейкъым си хъуэпсапIэр…

Псэр езгъэжьэжынуи сыхуэмей,

ГъащIэ къуэпсхэм си бгъэр я бэуапIэу

Щэхуу сыжеину аркъудейщ.

Жэщыр блэкIми, махуэми сигъафIэу,

Къысхуеблагъэу гъащIэр лъагъунлъагъу,

Дунеягъэр тхьэмпэу схуэуфафэу

СыщIэлъыну уэму жыгей щIагъ.