Уэрэдыжьхэр: лъагъуныгъэ

                                                    

 Лъостэхъанрэ  Хьудрэ

         - Мы уэрэдыр куэдым зэхащIыкIыркъым псалъэ хэтхэм апхуэдизкIэ ухуэкIэ гъэщIэгъуэн яIэщи.  Езыр щаусар Хэкуращ. «Уэ зегъэшэрашэри уэ зегъэшэрэз. Уэ Шэрэш и къазу Лъостэхъан зэрыжьэгъуху» жи. «Уэ Къумыху и бжьэу Лъостэхъан зэрыкIуэкIафIэ» жи. Бжьэм и лъэтэкIэм ирегъэщхь хъыджэбзым и зекIуэкIэр. ЩIалэм и цIэр  Хьудщ, хъыджэбзым -  Лъостэхъан. Пщащэр къегъэкIуасэри щIалэр мэзым щIохьэж. Бабыгуейхэр  мэтэдж,   къамэ яIыгъыу   бзылъхугъэр къытрахыжри нэгъуей гуэрым ират.  Ар зи гум темыхуэ Лъостэхъаным еус а уэрэдыр.

                                                                                      ПщыхьэщIэ Джумгьэ

                                        Лъостэхъанрэ  Хьудрэ

А зегъэшэрашэ мыгъуэри  а  зегъэшэрэзи,  

А Шэрыш и къаз мыгъуэу  Лъостэхъан зэрыжьэгъухуи,

А Къумыху и бжьэ мыгъуэу  Лъостэхъан зэрыкIуэкIафIи.

 

Данагъуэу си щхьэцыгъуэшхуэ мыгъуэри

Хьудми и дзажэ щIэдзи,

Iэдиихуу си блэ хужьитIхэ мыгъуэри

Хьудми и пщэрыдзэни.

Сэ Хьуд хуэдэ щIалэ мыгъуи

Дэнэ мыгъуэм укъисхыжыни?

Сыт мыгъуэ си Лъостэхъан!

 

Бабыгуейм лIыщхьэурэ дэсхэ мыгъуэми

Къамэпэ къыздрашэхи,

ИщхъэрэкIэ срашэхыж мыгъуэри

Нэгъуейми сыныратыжи.

Уо нарынэ хьай рай

Сыту мыгъуэу сыкIуэдыкIей!

Сыт мыгъуэ си Лъостэхъан!

 

Хьудми и щIакIуэ гъуабжэ мыгъуэри

МащIэрэ зэрыкъэбыфи,

Бабыгуейм фэ фи тIэкIу мыгъуэри

Лъостэхъан къыфтрихай.

Уо нарынэ хьай-рай

Сыт мыгъуэ си Лъостэхъан!

 

Хьудми и щхьэц зэтелъхэр мыгъуэри

А си дзажэ щIэдзти,

Хьудми и щIакIуэ гъуабжэ мыгъуэри

А си жэщ тепIэнти.

Хьудми и шухьэ  бащлыкъхэр мыгъуэри

А си щхьэфIэпхыкIти.

Сэ Хьуд хуэдэ щIалэ мыгъуэ

Дэнэ мыгъуэм укъисхыжыни.