ЕмкIуж Анзор

                                       Лъагъуныгъэ  хъыбар

             Зи  гугъу  сщIынур   хьэгъуэлIыгъуэхэм  къыщаублэхэмрэ   къуэхьэпIэм   зыпытщIыжын   зэрыщыдмыгъэтымрэщ. 

   Сытым  щыгъуэ,  игъащIэм  димыхьэлауэ,  ди   нысашэхэм «шоурэ»  «концертрэ» къахэтщIыкIын щыщыдгъэтынур? Лъэпкъ гуэрхэр щыIэ къыщIэкIынщ нысашэр нэхъыжьи нэхъыщIи, хъулъхугъи бзылъхугъи щызэхэзэрыхьа  гъэлъэгъуэныгъэ  нэгузыужьу  щытын  хуейуэ  къалъытэу.  НысащIэмрэ   щауэмрэ   псори   къеплъу   утыкум  ису… ЗагъэпщкIун  дэнэ  къэна, иджыри  абыхэм   папщIэ  лъагапIэ   щхьэхуэ   къызэрагъэпэщ, псоми къалъагъун   хуэдэу!

Абы ищIыIужкIэ  къагупсысар сыт  жыIэ?  ЗэрышагъащIэхэм  я  нэчыхьыр  ятхын  ипэ  зэхуэзэу  зэрыщытамкIэ  псоми  я пащхьэм  зыкъыщаумыс.  «Love story»  жыхуаIэращ!  Сыт  а  «лавстори»р  зищIысыр?  Ар мы  ныбжьыщIэхэр   паркым  щызэхуэзэу,  щIалэр   пщащэм еIусэу, и Iэбэ  цIыкIухэмкIэ  къришэкIыу  зэрыщытам и  видеощыхьэт  къагъэуву  аращ…

Я  благъэ  псоми  я  пащхьэм, я  адэ-анэри,  я   лъэпкъым  щыщ   нэхъыжьхэри яхэтыжу,    къыщагъэлъагъуэ:  пэжщ,  дэ  дызэдэщIыгъуу  дыкъекIуэкIащ!  Пэжщ,  дызэIущIэурэ   IэплIэ  зэхуэтщIу  щытащ.  Фыкъаплъэ!

Доплъ… ХьэщIэщым  щIэс  псори   я  гур   хэхъуэу  Iэгу   йоуэ.  Псом хуэмыдэу  нысашэм  къекIуэлIа  бзылъхугъэхэр! Сыт ахэр  нэхъ  лейуэ щIэгуфIэр? Нысашэ хуэIухуэщIэхэр  бзылъхугъэхэм  я  унафэ  щIэту йокIуэкIри!   Бзылъхугъэхэм   екIуу    къалъытэ    пхъур   а   зэманым   иджыри  и  хамэу  щыта  хъулъхугъэм  и   Iэпэр  иIыгъыу   паркым  зэритар! Iэгу  йоуэхэ,   апщIондэху  я   цIыхухъухэр   зэрагъэпудыр  ягу  къэмыкIыххэу! 

Иджыпсту  абыхэм я  телъхьэхэм  зэрыгъэкIиен  щIадзэнущ:  «дэ  XXI лIэщIыгъуэм  дитщ», «а  хабзэхэр щыIэжкъым», «иджы  гъащIэр апхуэдэу хъуащ, зэманым  декIур  лIыфIщ», -  жаIэу. 

Пэжщ, зэманым зыдебгъэкIун, къежьэми  удэгъуэгурыкIуэфын хуейщ.  Ауэ  абы  къикIкъым  нобэр  къыздэсым псы  къабзабзэ фIэкIа тIузымыгъэхуа   псынэм   иубжьытхэн   хуейуэ.

          Пэжщ,   псыр  бжьамийхэмкIи  зокIуэ -  фIыщ  икIи  тыншщ  къибгъэхъуэну. Ауэ   а   бжьамийхэмкIэ   кърижэ   псыр   щымыкъабзэ   куэдрэ къохъу.  Абы  щхъухь  къыхэзэрыхьу  зэрыунагъуэу,  уеблэмэ   зэрылъэпкъыу  узэтригъэкIуэдэжынкIи   хъунущ.     Дауи,   псынэм    псы   къипшыну  нэхъ    гугъущ   краныр  пIуантIэу   къибгъэхъуэн   нэхърэ, ауэ  псынэм  псы  къабзабзэ   къипхыху,   уи   гъащIэри   уи   лъэпкъым   и   дунейри   ибогъэфIакIуэ.                

Сэ   си   щхьэкIэ   сыхуейкъым  си  бынхэр  (сипхъухэм  я  гугъу  умыщIыххэ)  ахэр  сагъэлъагъуну.  А   зи   гугъу   сщIыхэр  ди  нэгу  щIэкIыху,  илъэсипщI-пщыкIутху   дэкIынурэ,    абыхэм  я   ныбжьым  итхэм  я  дежкIэ   дэ   щIэуэ   къедгъэжьахэр   хабзэ   хъунущ, «япэм   апхуэдэу  ящIу щытащ» жаIэу.  Иджыпсту  сэ  щыму  сыщысмэ, а  зэманыр  къэса  нэужь, яжесIэн  згъуэтыжынукъым.   

Абы    къыхэкIыу,  нобэ  къарууэ  сиIэмкIэ  сэ   апхуэдэ  нэгу  зегъэужьыкIэри    къуэхьэпIэм  и  щэнхабзэри   Кавказ    хабзэхэм,  си  лъэпкъ   хьэлым   къызэрыхэзмыгъэIэбэным  сыхущIэкъунущ. Сыту  жыпIэмэ,  сэ   шэч   закъуи   къытесхьэкъым  дунейр  щэныфIагъ   и   лъэныкъуэкIэ   гужьеигъуэ  хэхуэмэ,  абы   зызридзэну   кхъуафэжьейр   Кавказ  хабзэхэрауэ  къызэрыщIэкIынум.  Дэ  ди  япэ  итахэм  тхуахъумар дэри ди бынхэм яхуэтхъумэну   къыттохуэ!