Есенин Сергей

Анэм  деж  тхыгъэ

ЗэзыдзэкIар Бемырзэ Зурабщ

 

Сытхэр уи дуней, си анэ дыщэ?

Сэ сылъэрытетщ. Фэхъус, фIэхъус!

Ахъшэм гъуэзыр зэнзэныпсу ищэу

Уи уэгу лъащIэм пшыхьыр щреплъыз.

 

Сэ къызжаIэ укъысхуезэшауэ,

Гузэвэгъуэм уищIу щтэрэщтэж,

Ныбжьырей уи хуатэр къошэкIауэ

Си лъэужьыр пщIауэ гугъэхэж.

 

Жэщ кIыфIыгъэу, уи нэхэм щыбгъашхэм

Зыщ, хэплъагъуэу, узыгъэгужьейр:

Чэф зэрышхым, къуейнару дзэлашхэу,

ЩIагъэлъадэущ си гущIагъ сэжьейр.

 

Арми, си псэ, уигу умыгъэныкъуэ,

Ахэр псори уз уэлбанэушщ –

Дауи сылIэжынт сэ чэфыжьыкъуэу,

УэркIэ сымыщIэжурэ IутIыж.

 

ЗэрыпщIэжу, сэ сыпхуэгумащIэщ,

СызэпщIыхьри, сызыхузри зыщ –

Жьыгъэм хэкIэжа ди унэлъащIэм

НыхуесхьэлIэжынырщ си нэхуыщ.

 

Ди жыг хадэм гугъэхэр дэтIэпIу

Уэ плъагъунщ ди деж сыщепсыхыж.

Ауэ, кхъыIэ, си жейбащхъуэ дэпым

УкIэщIэпщэу сыкъомыгъэуш.

 

ХэгъэкIуасэ жейм си гугъэ мыхъухэр,

Хэгъэжае къызэмыхъулIар,

Си щIалэгъуэ гъащIэ дыгъэмыхъуэм

Гуауэ гъунэу гъэхэм щыралъар.

 

Сомыгъасэ щыгъэрыжэ лъэIуми,

Сэ блэкIам си гугъэр хэсхыжащ.

Гъэ зэрыхъэр схуизыхыжу плIэIум,

Уэ зыращ схуэмыгъуэу къэнэжар.

 

Сабырыжи, уи гур схуэзэгъауэ,

Си лъэужьым укъыхэмыплъэж.

Ныбжьырей уи хуатэр къошэкIауэ,

Уи гукъеуэр пшыхьхэм йомыщэж.