Заболоцкий Николай

 

ЗэзыдзэкIар НэщIэпыджэ Замирэщ

               * * *

Блыным и кум нэхъ хуэзэу

Лъакъуэм деж щызолъагъу

Тхьэмпэ Iувым къыхэщу

Удз гъэгъа ухуэла.

Къэмыхъейуэ ар щылът

Махуэ бзыгъэ щыхъуам,

Ар уи ныбжьу къысфIэщIт

Дыркъуэу гум къытенам.