КъэсщIэфу щытамэ ар вагъуэкIэ

ЗэзыдзэкIар НэщIэпыджэ Замирэщ

 

         Сэ аргуэру жызоIэ уэ уи цIэр

         Жэщ даущыншэм сыхэту,

         Вагъуэхэр щызэхуэс щIыпIэм

         Мазэм и нэхур щытепщэм

         Тхьэмпэ утхъуахэр щхьэукъуэу

         Лъэс лъагъуэм зыщрагъэщIым.

         Абдежым зыкъысщохъужыр

         Макъымрэ узымрэ сыкъагъэдзыхэу

         Хъийм икIа сыхьэтым сыхуэдэу

         Щхьэхуимыту блэкIам сыхуэусэу.

 

         Сэ аргуэру жызоIэ уэ уи цIэр

         Жэщ даущыншэм сыхэту,

         Иджы жыжьэущ ар къызэрыIур,

         Апхуэдэ зэи къэмыхъуауэ.

         А уи цIэр вагъуэхэм адэкIэщ,

         Уэшх езэшам хуэдэу нэщхъейуэ.

 

         ФIыу усхуэлъагъуну пIэрэ аргуэру,

         Зэгуэрым зэрыщытам ещхьу?

         Хьэмэрэ къуаншэ мы си гур?

         Си лъагъуныгъэри дауэ хъужыну,

         Пшэ гуэрэн хужьыр бзэхыжмэ?

         Щэхуу, хьэмэрэ нэхуу?

         СщIэркъым.

         КъэсщIэфу щытамэ ар вагъуэкIэ,

         Шынэ-шынэм хуэдэу къыпысчу!

 

 

Шынэ-шынэ - удз гъэгъа лIэужьыгъуэ, урысыбзэкIэ "ромашка" жыхуаIэращ.