Гугъуэт Заремэ

БжезмыIахэр

 

БжезмыIахэр пызогъаплъэ уэшхым,

Къемышхарэ, сызыгъэнэщхъейм.

Бжьыхьэ жэщу ар си пщIыхь

къыхэшхэм,

Уэ сыноджэрт: " кхъыIэ

къыдэплъей".

 

БжезмыIахэр къыттещащэрт уэшхыу,

Бжьыхьэ жэщым зыри пэдмыдзыжт.

Уэшхым-лъапцIэу, ину сыдыхьэшхыу...

БжезмыIахэр уэшхкIэ ирикъужт.

 

Бжьыхьэ уэшхым щегъэтыж нэхущым,

БжезмыIахэм си деж къагъэзэж.

СынолъэIурт: "жей, укъэмыушу",

ТIэкIу ди уэшхым дыкъыщыгъэфэж.

 

31.01.2018.


***

Къалэкум псей щагъэщlэращlэ,

Зыгуэрым жеlэ: "Умыпlащlэ,

Ныщхьэбэ уафэр щыгъэ защlэщ"...

Вагъуэхэм я цlэр зызогъащlэ.

Гупсысэм псалъэ къытызошыр,

Къызэдэlуэхукlэ, къалэр йошыр.

Сэ псей щызблэнукъым си пэшым,

Зы вагъуэ си гум нэху щегъэщыр.

Щlымахуэ пщlантlэм уэс къыщофэ,

Мы дуней псор си lэгум йохуэ.

Гукъэкlыж куэбжэр зэlубохри,

Уэ щыму уэсым укъыхохьэ.

Сиlэжыр напlэм щlэзгъэпщкlуахэрщ,

Ущыlукlыжым жызмыlахэрщ,

Зэгуэрым вагъуэхэм зэхахыу,

Си щэхуу, уэ зэхомыхахэрщ.

Си lэгум уэсыр йоткlухьыжыр...

Уэ щыму пщlантlэм удокlыжыр.

Щхьэ си гугъат гухэлъ ядыжу,

Цlэ фlэпщмэ, вагъуэр зикl имыжу?!

12.12.2015.

***

Уэ пхуауса гухэлъ уэрэдым

Щызэхэпхынукъым си макъ.

Тхылъ гуэрым къыдэхуа сурэтыр

Щыбогъэсыжыр ди зэхуаку.

Гухэлъыр мэхъури мафIэ сахуэ,

Гъуэгу бгынэжам ар тыбопхъэж.

Абдеж щыIэжкъым къуанши, захуи,

Ауэ тхылъ напэм зэ уопхъуэж...

Сурэтыр щыбгъэса пэш нэщIым

Iугъуэмэ IэфI къыпщохъу къыщIих.

ГукъэкIыж гуэрым зыбогъэщIри,

Зэманыр пэшым щыIурех.

7.I2.20I5.

***

Сыт хуэдэми содэр уафэр,

Мы уэшхри, хуейми кърешх.

Жьы къепщэмэ, тхьэмпэр къафэу,

Бжьыхьэкlэр къысщодыхьэшх.

Сылъэсми, хощlыр гъуэгум.

Илъэсхэм: 

-Ухэт, ухэт?

Уэшх ткlуэпсхэр къишхэу си lэгум,

Якlэлъызодзыр: 

- Гугъуэт!

14.11.15.